Ochrona danych osobowych GDPR

Jeżeli są Państwo naszym klientem, odbiorcą, dostawcą lub użytkownikiem odwiedzającym nasze strony internetowe, przekazujecie nam swoje dane osobowe. Prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych. Państwa dane są u nas bezpieczne.

 

Zasady ochrony danych osobowych

 

I.

Podstawowe postanowienia

 

  1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 punkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej: „RODO”) jest spółka CARERO s. r. o., Nr id. 28108272 z siedzibą Písek 311, 739 84 Písek (zwana dalej: „administratorem“).

2. Dane kontaktowe administratora: info@mimulo.pl i numer telefonu +48 223 070 868.

3. Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

4. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.

II.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja warunków umowy zawartej między Państwem a administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zwana dalej „Realizacją warunków umowy”),

prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu usług marketingu bezpośredniego (w szczególności przesyłanie informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zwany dalej ”Prawnie uzasadnionym interesem”),

Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług marketingu bezpośredniego (w szczególności przesyłanie informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. Rep. Czeskiej, o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy nie dochodzi do zamówienia produktu lub usługi (zwana dalej „Zgodą”).

2. Ze strony administratora nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Na taki sposób przetwarzania wyraził/a Pan/Pani swoją wyraźną zgodę.

Oświadczamy, że jako administrator danych osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie obowiązującej podstawy prawnej.

 

II.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

 

Podstawa prawna

Cel

Dane

Źródło danych

Odbiorcy danych osobowych (podmioty przetwarzające)

Realizacja warunków umowy

Realizacja zamówienia i odpowiedź na zapytanie, zamówienie wysłane przez formularz kontaktowy, mailem

Dane osobowe klientów (dane kontaktowe, czasami data urodzenia)

Komunikacja drogą mailową, formularz kontaktowy, formularz zamówienia

Poddostawcy, mailing, przechowywanie w chmurze, dokumenty drukowane, księgowość

Prawnie uzasadniony interes

Usługi marketingu bezpośredniego (w szczególności przesyłanie informacji handlowych i newsletterów z podobnymi produktami)

Dane kontaktowe

Informacje z zamówień

Mailing (mailchimp, smartmailing, ecomail), przechowywanie w chmurze, poddostawcy

Prawnie uzasadniony interes

Standardowa analiza odwiedzin stron

Pseudonimizowane identyfikatory zarejestrowanych użytkowników, adresy IP

Aktywność użytkowników odwiedzających strony internetowe, rejestracja, wyświetlanie stron

Google Analytics, usługi webhostingu i pozostałe narzędzia analityczne

Zgoda

Marketing i promocja strony internetowej

E-maile, nazwiska potencjalnych klientów, adresy IP i pozostałe identyfikatory techniczne

Formularz odbioru newslettera, formularz rejestracyjny

Spółka świadcząca usługi webhostingu oraz usługi rozsyłania e-maili (smartmailing, ecomail, mailchimp), sms (Go SMS, MySMS)

Zgoda

Publikacja recenzji klienta, zdjęć i nagrań video klientów

Nazwisko klienta, zdjęcia, e-mail

Komunikacja drogą mailową, chat

Przechowywanie w chmurze, mailing, webhosting, facebook

Pliki cookies

 

W trakcie przeglądania naszych stron internetowych strony zapisują adres IP, aktywność użytkowników na stronach i informacje, z jakich stron następuje ruch użytkowników na nasze strony. Stosujemy pliki cookies w celu analizy liczby odwiedzin naszych stron internetowych, dostosowanie wyświetlania się stron internetowych rozumiemy jako prawnie uzasadniony interes administratora, dzięki czemu możemy oferować naszym klientom udoskonalone usługi. Każdy użytkownik może zakazać stosowania plików cookies na swoim komputerze lub je usunąć.

IV.

Okres przechowywania danych

 

1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania praw i wypełnienia obowiązków wynikających dla niego ze stosunku umowy między Państwem i administratorem, oraz do dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunku umowy (przez okres 15 lat po rozwiązaniu stosunku umowy), oraz przez okres niezbędny dla celów księgowych.

Przez okres do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

2. Po upłynięciu okresu przechowywania danych osobowych dane zostaną usunięte przez administratora.

V.

Odbiorcy danych osobowych (poddostawcy administratora)

 

  W celu realizacji konkretnych operacji przetwarzania, których administrator nie jest w stanie realizować własnymi środkami, korzysta on z usług i aplikacji podmiotów przetwarzających, które chronią dane, którymi dysponują i specjalizują się w konkretnych operacjach przetwarzania.

1. Administrator ma zamiar przekazać dane osobowe państwu trzeciemu (państwu spoza obszaru UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcy danych osobowych w państwach trzecich to dostawcy usług mailingu, magazynu danych i plików oraz narzędzi analitycznych.

2. Administrator ma prawo przekazać niezbędne dane osobowe osobom trzecim w celu realizacji dostawy w ramach realizacji zamówienia. Podmioty przetwarzające (GLS i inne) wykorzystują dane wyłącznie na potrzeby dostawy towaru.

3. Administrator jest obowiązany przekazać niezbędne dane osobowe firmie świadczącej usługi z zakresu księgowości w celu wypełnienia obowiązku ustawowego polegającego na wystawianiu i ewidencji dokumentów podatkowych i faktur.

 VI.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

1. Zgodnie z warunkami zawartymi w RODO mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO, prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora podany w art. III niniejszych zasad.

2. W przypadku usunięcia danych osobowych mają Państwo prawo zrezygnować z otrzymywania newsletterów informacyjnych podobnego charakteru, lub osób trzecich. Można tego dokonać poprzez kliknięcie linku w przesłanym emailu („Rezygnacja z odbioru.”) lub poinformować nas o tym wysyłając e-mail na info@mimulo.pl. Można również wypełnić formularz rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych, który można znaleźć tutaj: bit.ly/wypisac-sie-pl

3. Z otrzymywania wiadomości marketingowych za pośrednictwem SMS można zrezygnować wysyłając e-mail na info@mimulo.pl lub wypełniając formularz tutaj: bit.ly/wypisac-sie-pl

4. Macie Państwo również prawo złożyć skargę do czeskiego organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku podejrzenia, że zostało naruszone Państwa prawo do ochrony danych osobowych.

VII.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administrator oświadcza, że wdrożył wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

2. Administrator wdrożył środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa magazynów danych elektronicznych i magazynów danych osobowych w postaci papierowej.

3. Administrator oświadcza, że do danych osobowych mają dostęp wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

 

VII.

Obowiązek zachowania tajemnicy

 

  Administrator zapewnia wszystkich, że wszyscy pracownicy i współpracownicy, którzy będą przetwarzać dane osobowe, zobowiązali się do zachowania tajemnicy w zakresie dotyczącym danych osobowych. Obowiązek zachowania tajemnicy jest wiążący również po zakończeniu zobowiązań.

IX.

Postanowienia końcowe

 

  1. Poprzez wysłanie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego online potwierdza Pan/Pani, że zapoznał/a się z zasadami ochrony danych osobowych, warunków handlowych, oraz że akceptuje je Pan/Pani w całości bez zastrzeżeń.

2. Akceptacja niniejszych zasad następuje przez zaznaczenie opcji zgody w formularzu rejestracyjnym dostępnym online oraz zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych.

3. Administrator ma prawo do zmiany niniejszych zasad. Nową wersję zasad ochrony danych osobowych opublikuje na swoich stronach internetowych.

  

Zasady te wchodzą w życie z dniem 25.05.2018.

 

CARERO s. r. o.

 

Písek 311

739 84 Písek

Republika Czeska